Terms & Conditions


Kenniscentrum Tama Alphen B.V. (re-integratie-, loopbaanadvies/coaching trajecten, cursussen en trainingen), Utrechtstraat 112, 2408 GS Alphen aan den Rijn. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland te ’s-Gravenhage onder nummer: 64986942.


Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 • 1.1. Voorwaarden: algemene voorwaarden Kenniscentrum Tama Alphen B.V.
 • 1.2. Klant/cursist/opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Kenniscentrum Tama Alphen B.V. wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.
 • 1.3. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Kenniscentrum Tama Alphen B.V. op grond waarvan de dienstverlening conform de uitgebrachte offerte wordt uitgevoerd;
 • 1.4. Opdrachtnemer: de rechtspersoon die onder de handelsnaam Kenniscentrum Tama Alphen B.V. producten en diensten aanbiedt;
 • 1.5. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten.
 • 1.6. Diensten: werkzaamheden die Kenniscentrum Tama Alphen B.V. in opdracht en/of ten behoeve van Wederpartij verricht, zoals het uitvoeren van re-integratietrajecten, het geven van opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, het organiseren van evenementen en dergelijke. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 • 1.7. Examen: een door of vanwege Kenniscentrum Tama Alphen B.V. of door een derde af te nemen examen of toets ter afsluiting van een opleiding, cursus of training.


Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

 • 2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst (zowel schriftelijk als mondeling) tussen Kenniscentrum Tama Alphen B.V. en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Kenniscentrum Tama Alphen B.V., voor de uitvoering waarvan door Kenniscentrum Tama Alphen B.V. derden dienen te worden betrokken.
 • 2.2. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de opdrachtgever geen rechten voor de toekomst ontlenen.
 • 2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Kenniscentrum Tama Alphen B.V. zal als opdrachtnemer vaststellen welke nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling als vervanging zal dienen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
 • 2.5. Indien Kenniscentrum Tama Alphen B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kenniscentrum Tama Alphen B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Offertes en overeenkomsten

 • 3.1. De door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn gedurende een door Kenniscentrum Tama Alphen B.V. aan te geven termijn geldig.
 • 3.2. De opdracht komt tot stand zodra de wederpartij de aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd.
 • 3.3. Alle offertes worden schriftelijk uitgebracht met een duidelijke omschrijving van werkzaamheden, voorwaarden en bepalingen.
 • 3.4. De offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 • 3.5. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding zijn aangebracht komt in afwijking tot het voorgaande lid de opdracht pas tot stand, nadat Kenniscentrum Tama Alphen B.V. aan opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.
 • 3.6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen alle partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • 3.7. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst kwalitatieve en/of gevolgen heeft, zal Kenniscentrum Tama Alphen B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 • 3.8. Indien opdrachtnemer op verzoek of met instemming van opdrachtgever werkzaamheden of prestaties verricht die buiten de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever vergoed volgende de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 • 4.1. Kenniscentrum Tama Alphen B.V. zal de overeenkomst/het cursuscontract naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • 4.2. Met het aangaan van de overeenkomst gaan Kenniscentrum Tama Alphen B.V. en de cursist/opdrachtgever de verplichting aan zich in te spannen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.
 • 4.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kenniscentrum Tama Alphen B.V. het recht bepaalde werkzaamheden in samenwerking of, volledig te laten verrichten door derden. Kenniscentrum Tama Alphen B.V. stelt de opdrachtgever daarvan vooraf in kennis.
 • 4.4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Kenniscentrum Tama Alphen B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kenniscentrum Tama Alphen B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kenniscentrum Tama Alphen B.V. zijn verstrekt, heeft Kenniscentrum Tama Alphen B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 4.5. Kenniscentrum Tama Alphen B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever/cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 4.6. De cursist/opdrachtgever moet zich inspannen de cursus binnen de afgesproken termijn met succes af te ronden. De cursist/opdrachtgever is verplicht deel te nemen aan de cursusactiviteiten en dient bij minimaal 80% van de lesactiviteiten aanwezig te zijn.

Artikel 5 – Tijdvakken en locaties

 • 5.1. Kenniscentrum Tama Alphen B.V. maakt het rooster en de locaties waar de opleiding/cursus plaatsvindt, op tijd voor het begin van de opleiding/cursus aan de cursist/opdrachtgever bekend.
 • 5.2. Kenniscentrum Tama Alphen B.V. behoudt zich het recht voor het rooster en de locaties of vestiging om organisatorische en/of onderwijsinhoudelijke redenen te wijzigen. Kenniscentrum Tama Alphen B.V. geeft wijzigingen van het rooster en/of de locaties op tijd aan de cursist/opdrachtgever door.
 • 5.3. De cursist/opdrachtgever dient op tijd, dat wil zeggen voor het begin van de desbetreffende opleiding/cursusactiviteit, in de daarvoor aangewezen locatie aanwezig zijn.
 • 5.4. Kenniscentrum Tama Alphen B.V. volgt in principe de schoolvakanties van de regio. Indien gewenst, is het ook mogelijk om extra lessen te krijgen in de zomervakantie. Daartoe wordt een nieuwe cursusovereenkomst aangegaan.
 • 5.5. Uitgezonderd zijn de bedrijfstrainingen en/of de incompany trainingen, deze gaan door conform de gemaakte afspraken.

Artikel 6 – Uitval van opleiding/cursusactiviteiten

 • 6.1. Kenniscentrum Tama Alphen B.V. is gehouden uitval van opleidings-/cursusactiviteiten naar beste vermogen te voorkomen.
 • 6.2. Kenniscentrum Tama Alphen B.V. spant zich in om gemiste opleidings-/cursusactiviteiten als gevolg van uitval, op een ander tijdstip, mogelijk in afwijking van het geldende rooster/planning, aan te bieden.
 • 6.3. De uitval of het inhalen van opleiding/cursusactiviteiten worden op tijd aan de cursist/opdrachtgever bekend gemaakt.

Artikel 7– Afwezigheid cursist wegens ziekte of overmacht

 • 7.1. Indien de cursist wegens aantoonbare ziekte of overmacht verhinderd is opleiding/cursusactiviteiten te volgen, dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de eerste verzuimdag dat een opleidings-/cursusactiviteit gepland staat, te melden aan Kenniscentrum Tama Alphen BV, bij de daartoe aangewezen persoon. Indien en voor zover van toepassing zal Kenniscentrum Tama Alphen BV deze melding doorgeven aan de opdrachtgever.
 • 7.2. Bij ziekmelding of langdurige ziekte behoudt Kenniscentrum Tama Alphen B.V. zich het recht om de cursist te vragen om een bewijs van een arts te overleggen, inhoudende dat hij/zij wegens ziekte niet in de gelegenheid was het onderwijs te volgen.
 • 7.3. De verhinderde cursist heeft de inspanningsverplichting tot het zelfstandig inhalen van de onderwijsactiviteiten waaraan niet is deelgenomen, tenzij anders is overeengekomen.
 • 7.4. Voor een inhaaltraject kan Kenniscentrum Tama Alphen B.V. extra kosten in rekening brengen, hierover zal overleg plaats vinden met de opdrachtgever.

Artikel 8 – Verplichtingen opdrachtnemer

 • 8.1. Kenniscentrum Tama Alphen B.V. staat ervoor in dat de geleverde dienst beantwoordt aan de opdracht en voldoet aan de specificaties die gegeven werden bij het aanbod dat leidde tot de opdracht.
 • 8.2. Kenniscentrum Tama Alphen B.V. zal de opdracht uitvoeren conform de kwaliteitscriteria van de Stichting Blik op Werk Keurmerk.

Artikel 9 – verplichtingen opdrachtgever

 • 9.1. Opdrachtgever dient Kenniscentrum Tama Alphen B.V. binnen de daartoe door Kenniscentrum Tama Alphen B.V. te stellen termijn de informatie te verstrekken, die nodig is om de opdracht naar behoren uit te voeren.
 • 9.2. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een betaling van de verschuldigde factuurbedragen zoals overeengekomen in de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst.

Artikel 10 – Rechten en plichten cursist

 • 10.1. De cursist gaat akkoord met het uitwisselen van zijn/haar gegevens door Kenniscentrum Tama Alphen B.V. en de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) ten behoeve van de registratie van de examenuitslagen.
 • 10.2. De cursist gaat akkoord met het uitwisselen van zijn/haar gegevens door Kenniscentrum Tama Alphen B.V. die in opdracht van Blik op Werk voor het Keurmerk Inburgeren het Tevredenheidsonderzoek uitvoert.
 • 10.3. Indien het “Keurmerk Inburgeren” van het Kenniscentrum Tama Alphen B.V. tijdens het tekenen het cursuscontract “tijdelijk ongeldig” is en daarna wordt ingetrokken, dan heeft de cursist het recht om, als hij niet op de hoogte was van de tijdelijke ongeldigheid, zonder verdere opgaaf van reden:
  • Het cursuscontract ontbinden met volledige vergoeding van eventuele betaalde facturen;
  • De cursus af te maken onder de lening- en vergoedingsfaciliteit.

Artikel 11 – Schorsing en verwijdering

 • 11.1. In geval van wangedrag kan Kenniscentrum Tama Alphen B.V. overgaan tot schorsing van de cursist/opdrachtgever. Onder wangedrag wordt verstaan: gedragingen die een belemmerend effect hebben op de voortgang van onderwijsactiviteiten, overtredingen van de voorschriften of het niet nakomen van verplichtingen zoals:
  - het niet naleven van de huisregels;
  - het verstrekken van onjuiste informatie dan wel vervalste bewijsstukken aan Kenniscentrum

  Tama Alphen B.V.;
  - het plegen van frauduleuze handelingen;
  - het vertonen van agressief of gewelddadig gedrag in communicatie;
  - het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen (zie artikel 12).
 • 11.2. Een schorsing kan met onmiddellijke ingang van kracht zijn en duurt in beginsel 3 lesweken. Kenniscentrum Tama Alphen B.V. kan de bovengenoemde termijn eenmaal met maximaal drie lesweken verlengen, indien daartoe aanleiding bestaat. Indien voorwaarden gesteld zijn aan opheffing van de schorsing, wordt de schorsing verlengd totdat aan de voorwaarden is voldaan.
 • 11.3. De schorsing kan mondeling dan wel schriftelijk aan de student worden meegedeeld. Schriftelijke schorsing geschiedt gemotiveerd onder vermelding van de duur van de schorsing, de datum van aanvang en beëindiging daarvan. Mondelinge schorsing wordt onverwijld bevestigd door de schriftelijke schorsing als hierboven bedoeld.
 • 11.4. Het doel van de schorsing, waarbij de student geen toegang krijgt tot het gebouw en de onderwijsvoorzieningen, is het bieden van de gelegenheid tot herstel van de orde, rust en veiligheid en of nader onderzoek en/of voldoen van de student aan zijn/haar verplichtingen.
 • 11.5. Eventuele gemiste lessen, voortgangstoetsen of examens tijdens de schorsing komen voor rekening en risico van de student.
 • 11.6. Als herhaling optreedt of als sprake is van ernstig wangedrag, kan Kenniscentrum Tama Alphen B.V. de cursist/opdrachtgever definitief van de opleiding/cursus verwijderen.
 • 11.7. Het voornemen tot verwijdering wordt de cursist/opdrachtgever gemotiveerd schriftelijk meegedeeld. De cursist/opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld binnen 5 (vijf) werkdagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering zijn/haar reactie daarop schriftelijk aan Kenniscentrum Tama Alphen B.V. kenbaar te maken. De cursist/opdrachtgever kan zich laten bijstaan door een raadsman. Na verstrijken van deze termijn verstuurt Kenniscentrum Tama Alphen B.V. haar besluit naar de cursist/opdrachtgever. Kenniscentrum Tama Alphen B.V. kan de student gedurende de procedure tot verwijdering de toegang tot de onderwijsvoorzieningen ontzeggen.
 • 11.8. In geval van een definitieve verwijdering worden de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer automatisch ontbonden, met behoud van recht op schadevergoeding voor Kenniscentrum Tama Alphen B.V.. De betreffende cursist/opdrachtgever wordt beschouwd als zijnde niet gestart.

Artikel 12 – Facturering en betaling

 • 12.1. Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen door het Kenniscentrum Tama Alphen B.V. te zijn ontvangen binnen 30 werkdagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van 30 werkdagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per maand van het totaalbedrag. In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever tegen opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • 12.2. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor rekening van opdrachtgever.
 • 12.3. Tenzij anders overeengekomen worden binnen twee weken na de start van de opdracht aan opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 13 – Kosten opleiding/cursus

 • 13.1. Aan het volgen van de opleiding/cursus zijn voor de cursist/opdrachtgever cursusgelden verbonden, behoudens die gevallen waarbij de gemeente (overheidsinstantie) of de opdrachtgever of derde deze kosten voor haar rekening neemt en/of andere afspraken zijn gemaakt.
 • 13.2. De kosten van sommige trajecten worden betaald vanuit een lening van DUO, de facturen die betaald worden vanuit een lening van DUO worden per kwartaal geïnd.
 • 13.3. Deze facturen dienen terstond, maar uiterlijk binnen 5 (vijf) dagen getekend te worden door de cursist. De maximale betalingstermijn van de facturen is 21 (eenentwintig) dagen na dagtekening.
 • 13.4. Daarnaast zijn er opleidings-/cursusactiviteiten waar de cursist zich op vrijwillige basis voor kan inschrijven, hoewel het Kenniscentrum Tama Alphen B.V. het belangrijk vindt dat iedereen deelneemt. Deze activiteiten zijn kosteloos voor cursist.

Artikel 14 – Incassokosten

 • 14.1. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • 14.2. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voor-werk II. Indien Kenniscentrum Tama Alphen B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 15 – Geheimhouding

 • 15.1. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • 15.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de opdracht ter beschikking is, tenzij een der partijen op grond van wettelijke verplichting gehouden mocht zijn deze bijzonderheden prijs te geven.
 • 15.3. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals offertes, trainingsmateriaal, oefeningen, rapporten, testen etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 16 – Persoonsgegevens en privacyreglement

 • 16.1. De door de cursist/opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zullen door Kenniscentrum Tama Alphen B.V. worden opgenomen in een geautomatiseerde administratie. De gegevens en eventuele overige door de cursist/opdrachtgever verstrekte informatie zullen op vertrouwelijke wijze intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering conform de geldende privacywetgeving en het privacyreglement van Kenniscentrum Tama Alphen B.V.
 • 16.2. De cursist/opdrachtgever is gehouden om wijzigingen betreffende adres, woonplaats en eventueel e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer gedurende de opleiding tijdig schriftelijk aan Kenniscentrum Tama Alphen B.V. door te geven.
 • 16.3. Indien de wetgever, of aangewezen instellingen zoals DUO of gemeentelijke instellingen belast met onderwijs houdende taken persoonsgegevens opvraagt, zullen deze in navolging van wetgeving worden verstrekt.
 • 16.4. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn verplicht om uw persoonsgegevens tot 5 jaar na einde contractdatum te bewaren. Zodra de 5 jaar zijn verstreken, zullen wij uw persoonsgegevens vernietigen, dit geldt voor uw digitale dossier en fysieke dossier. Ons privacyreglement kunt u vinden op www.tamagroep.nl.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom

 • 17.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 (geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar - al dan niet via elektronische weg - gedane en/of verstrekte geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
 • 17.2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken onder andere oefeningen, testen, rapporten, assessments, tekeningen, softwarezijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 • 17.3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 18 – Overmacht en aansprakelijkheid

 • 18.1. Onder overmacht wordt verstaan: gehele of gedeeltelijke werkonderbreking, oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, staking, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, werkstaking, werkliedenuitsluiting, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, ziekte werknemer, weersomstandigheden, verkeersstoring, storing, storing in de levering van energie, diefstal of andere ernstige verhindering in de onderneming van opdrachtnemer of betrokken personen bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien en voor zover opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
 • 18.2. Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit de door opdrachtnemer geleverde diensten, behalve in geval van door de opdrachtgever te bewijzen opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
 • 18.3. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst of andere vormen van indirecte schade, hoe ook genaamd.
 • 18.4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is voorts beperkt tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever over het jaar waarin het schade toebrengende feit heeft plaatsgevonden voor zijn dienstverlening heeft gefactureerd en zal in ieder geval nimmer meer bedragen dat de schadevergoeding e door de beroepsaansprakelijke verzekeraar van opdrachtnemer in een voorkomend geval zal worden uitgekeerd.
 • 18.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder begrepen werknemers van de wederpartij), die zouden kunnen voortvloeien uit de door opdrachtnemer geleverde diensten, waaronder begrepen aanspraken met betrekking tot inbreuken door opdrachtnemer op intellectuele eigendomsrechten.
 • 18.6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever of een (ex) werknemer door opdrachtnemer mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 • 18.7. In geval van mondelinge informatie en/of verzoeken is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.
 • 18.8. In geval opdrachtnemer lopende trajecten overneemt van de voormalige casemanager van de opdrachtgever, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door een handelen of nalaten ten aanzien van deze ziektegevallen, indien dit handelen of nalaten zich heeft voorgedaan in de periode vóór overname.
 • 18.9. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen.

Artikel 19 – Nieuwe overeenkomst/wijziging overeenkomst

 • 19.1. Indien de cursist/opdrachtgever niet binnen de overeengekomen tijdsduur de opleiding/cursus met succes blijkt te (hebben) kunnen afronden, ondanks maximale inspanningen van beide partijen, kan de cursist dan wel de opdrachtgever en Kenniscentrum Tama Alphen BV een nieuw opleidings-/cursustraject overeenkomen. Daartoe wordt een nieuwe onderwijsovereenkomst aangegaan.
 • 19.2. Indien de overeenkomst wordt afgebroken de cursist/opdrachtgever eerder klaar is met de cursus, kan de cursist/opdrachtgever een schriftelijk verzoek indienen om het teveel betaalde cursusgeld terug te vragen. Het verzoek moet minimaal 1 maand voor de gewenste stopdatum, ingediend worden. De cursist/opdrachtgever kan het teveel betaalde bedrag terugkrijgen vanaf een maand na de gevraagde stopdatum.

Artikel 20 – Tussentijdse beëindiging overeenkomst

 • 20.1. In beginsel wordt een cursusovereenkomst bij Kenniscentrum Tama Alphen B.V. aangegaan voor de gehele cursusduur zoals deze voor het traject is vastgesteld.
 • 20.2. Voor het tussentijds beëindigen van de overeenkomst door opdrachtgever/cursist gelden de volgende voorwaarden:
  • Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk in geval van verhuizing buiten de regio, langdurige ziekte en/of langdurige blessure van de ingeschrevene zelf. Kenniscentrum Tama Alphen kan u vragen dit aantoonbaar te maken. U krijgt dan een gedeeltelijke restitutie van het betaalde lesgeld. Dit bedrag wordt berekend vanaf de eerste van de volgende maand vanaf het tijdstip waarop de schriftelijke opzegging door Kenniscentrum Tama Alphen BV is ontvangen, verminderd met € 150,- administratiekosten.
  • Opzeggen is mogelijk na afloop van het 1e leskwartaal. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 • 20.3. Indien door andere omstandigheden de opdrachtnemer de opdracht niet kan uitvoeren is opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Onder “andere omstandigheden” wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst door het weder partij niet meer van opdrachtnemer kan worden verlangd, zoals werkstaking, ziekteverzuim van personeel van opdrachtnemer langer dan 10 dagen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen (waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden), contingenteringen en bedrijfsstoringen bij opdrachtnemer c.q. bij leveranciers van opdrachtnemer, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en / of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en / of natuurrampen, als mede toerekenbare niet-nakoming door leveranciers, waardoor opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.
 • 20.4. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet- toerekenbare niet nakoming oplevert, is gebleken.
 • 20.5. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever is bij deze overeenkomst gerechtigd deze tussentijds te ontbinden indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst door de andere partij en deze andere partij de tekortkoming, nadat hij daarvan schriftelijk per aangetekende brief op de hoogte is gesteld, niet binnen 30 dagen na ontvangst daarvan heeft opgeheven.

Artikel 21 – Beëindiging overeenkomst

Deze overeenkomst, en daarmee tevens de inschrijving van de cursist/opdrachtgever eindigt:

 • 21.1. Door het verstrijken van de termijn waarop deze overeenkomst van toepassing is;
 • 21.2. Door een overstap naar een andere cursus binnen Kenniscentrum Tama Alphen BV;
 • 21.3. Als de cursist/opdrachtgever de cursus met een diploma of certifica(a)t(en) heeft afgerond;
 • 21.4. Indien de cursist/opdrachtgever Kenniscentrum Tama Alphen BV binnen de termijn waarop deze overeenkomst betrekking heeft, op eigen initiatief kennelijk definitief heeft verlaten, na het niet reageren op een herhaalde schriftelijke oproep van Kenniscentrum Tama Alphen BV. Het aldus eindigen van de overeenkomst laat de verplichting van de cursist/opdrachtgever dan wel de opdrachtgever of derde de in het betreffende artikel genoemde kosten geheel te voldoen onverminderd bestaan;
 • 21.5. Door de definitieve verwijdering van de cursist/opdrachtgever. Het op deze manier eindigen van de overeenkomst ontslaat de cursist dan wel de opdrachtgever niet van de verplichting de aan de cursus verbonden kosten te voldoen;
 • 21.6. Met wederzijds goedvinden, nadat dit door Kenniscentrum Tama Alphen BV, de cursist en daar waar van toepassing de opdrachtgever schriftelijk is bevestigd;
 • 21.7. Door het overlijden van de cursist/opdrachtgever;
 • 21.8. In geval dat het Kenniscentrum Tama Alphen BV door aantoonbare overmacht niet langer in staat is de opleiding of cursus aan te bieden;
 • 21.9. In het geval dat het Kenniscentrum Tama Alphen BV het Keurmerk Inburgering verliest en de cursist/opdrachtgever de cursus elders wil vervolgen. De cursist/opdrachtgever kan dan aanspraak maken op het resterende cursusbedrag. Dit wordt berekend als verhouding tussen het aantal reeds gevolgde lessen. Het cursusgeld, waar de cursist/opdrachtgever aanspraak op kan maken, wordt geretourneerd.
 • 21.10. Indien de opdrachtgever de overeenkomst met betrekking tot opleiding of cursus opzegt en/of de financiering ervan staakt.

Artikel 22 – Overige rechten Kenniscentrum Tama Alphen B.V.

 • 22.1. In geval van een (ter beoordeling van Kenniscentrum Tama Alphen B.V.) te geringe aantal deelnemers voor een met de opdrachtgever/cursist/klant overeengekomen opleiding of training, behoudt Kenniscentrum Tama Alphen B.V. zich het recht voor de betreffende opleiding of training te laten vervallen c.q. niet door te laten gaan.
 • 22.2. Om reden van veranderingen in exameneisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt Kenniscentrum Tama Alphen B.V. zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
 • 22.3. Kenniscentrum Tama Alphen B.V. behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt.
 • 22.4. Kenniscentrum Tama Alphen B.V. behoudt zich het recht voor om door de opdrachtgever/cursist/klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Kenniscentrum Tama Alphen B.V. aangeboden opleidingen of trainingen.

Artikel 23 – Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens Kenniscentrum Tama Alphen B.V., aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.


Artikel 24 – Geschillen

 • 24.1. Op alle rechten, verplichtingen, offertes en overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • 24.2. Opdrachtnemer en opdrachtgever komen overeen geschillen te behandelen in overeenstemming met de klachtenreglement van Kenniscentrum Tama Alphen B.V. (deze is op aanvraag beschikbaar).
 • 24.3. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of van een nadere overeenkomst welke van zodanige overeenkomst uitvloeisel mocht zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst, ongeacht of een van beide partijen een geschil aanwezig acht, zullen voor zover behorende tot de competentie van de rechtbank, worden beslecht door de rechtbank van het Arrondissement waarin zich de hoofdvestiging van opdrachtnemer bevindt.
 • 24.4. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25 – Klachten

 • 25.1. Indien een opdrachtgever klachten heeft over de dienstverlening van opdrachtnemer, dient hij deze onmiddellijk schriftelijk aan de directie van opdrachtnemer mede te delen.
 • 25.2. Opdrachtnemer zal binnen tien (10) werkdagen inhoudelijk op een klacht reageren
 • 25.3. Het klachtenreglement is op aanvraag beschikbaar bij Kenniscentrum Tama Alphen B.V.
 • 25.4. Indien u een inburgerings- of staatsexamen traject volgt en u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht dan kunt u zich wenden tot het College van Arbitrage. Informatie kunt u hierover vinden via de site van Blik op Werk onder klachtenlijn voor inburgeraars.

Artikel 26 – Vrijwaring

De opdrachtgever is gehouden tot vrijwaring van de opdrachtnemer voor aanspraken welke tegen opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden ingediend door derden


Artikel 27 – Wijziging Algemene voorwaarden

 • 27.1. Kenniscentrum Tama Alphen B.V. is gerechtigd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
 • 27.2. Wijzigingen van Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op lopende overeenkomsten en treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
 • 27.3. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden.

Artikel 28 – Slotbepaling

Deze voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever/cursist en Kenniscentrum Tama Alphen B.V. in te houden. Voor zover zich omstandigheden voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepalingen daarvan, tot onredelijke en onbillijke uitkomsten mochten leiden, kan elk der partijen de toepasselijkheid daarvan ter discussie stellen.


Artikel 29 – Toepasselijk recht

 • 29.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • 29.2. Bij geschillen zullen partijen trachten het geschil met behulp van een bevoegde mediator op te lossen. Indien één van partijen desondanks niet bereid is een mediator in te schakelen of mediator heeft niet tot een oplossing van het geschil geleid, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin zich de hoofdvestiging van opdrachtnemer bevindt
 • 29.3. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 12 september 2016 en vervangen alle voorgaande versies.