Je leert hoe je jezelf kunt voorstellen en hoe je boodschappen moet doen. Bij de grammatica leer je het vervoegen van werkwoorden.

Module 1 voorstellen en boodschappen doen

In deze module hebben de teksten die je leest en luistert vooral te maken met voorstellen en

boodschappen doen. Daarnaast leer je ‘het alfabet, ‘tellen tot en met 100’, ‘de kleuren’ en de

namen van de ‘maanden en de seizoenen’.

Bij de grammatica staat het maken van eenvoudige zinnen centraal. Belangrijk daarbij is dat het

werkwoord zich aanpast aan de persoon. Hier zijn regels voor. Bijna alle werkwoorden worden

vervoegd volgens deze regels maar er zijn een paar uitzonderingen. In deze module leer je 4

afwijkende werkwoorden namelijk: hebben, zijn, komen en gaan. Je leert verder hoe je woorden in

lettergrepen kunt verdelen en dat het Nederlands korte en lange klanken heeft. Ook wordt ernaar

gekeken welke lettergreep de klemtoon krijgt. Tenslotte wordt ook het mee maken van het

meervoud behandeld.

De studievaardigheden les gaat over het gebruik van je agenda en het woordenboek.

De inhoud per les:

In les 1 breid je je basiswoordenschat verder uit. We gaan oefenen met het alfabet .

In les 2 leer je tellen tot 100.

Ook in les 3 wordt je basiswoordenschat verder uitgebreid. Je leert de namen voor de kleuren.

In les 4 leer je de namen van de maanden en de seizoenen.

Les 5 is een grammaticales. In de vooraf module heb je heel veel woorden geleerd. In deze les leer je

om van woorden zinnen te maken.

Les 6 is ook grammatica. Je leert hoe je regelmatige werkwoorden moet vervoegen.

In les 7 leer je 2 werkwoorden die onregelmatig zijn in de tegenwoordige tijd. Deze werkwoorden

worden dus anders vervoegd dan je in les 6 geleerd hebt. In deze les leer je de vervoeging van

‘hebben’ en ‘zijn’. Ook leer je in wat voor zinnen je ‘hebben’ moet gebruiken en wanneer ‘zijn’.

In les 8 leer je 2 andere onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd namelijk ‘komen’ en

‘gaan’.

In les 9 leer je hoe je je kunt voorstellen.

In les 10 leer je de namen voor verschillende familieleden.

Les 11 en 12 gaan over instructietaal. Bij oefeningen staat wat je moet doen. Dit is instructietaal. Om

goed te weten wat je bij de verschillende oefeningen moet doen, moet je de instructietaal begrijpen.

Les 13 en 14 zijn gericht op studievaardigheden. In les 13 leer je afspraken op te schrijven in je

agenda en in les 14 leer je het gebruik van het woordenboek.

Les 15 is een grammatica les. We gaan kijken hoe woorden verdeeld kunnen worden in lettergrepen.

Ook kijken we welke lettergreep de klemtoon krijgt.

De verdeling in lettergrepen is van belang voor het schrijven van korte en lange klanken. Hier gaan

we in les 16 mee oefenen.

Les 17 is weer grammatica. Je leert wanneer je ‘de/het’ gebruikt en wanneer je ‘een’ gebruikt. ‘

Les 18 gaat over de regels voor het meervoud.

Les 19 gaat over de eetgewoontes van Nederlanders.

In les 20 leer je hoe je een gesprek kan houden op de markt en in de supermarkt.

يمكنك ان تتعلم كيف يمكنك أنتعرف عن نفسك و كيف يجب أن تذهب للتسوق . في قواعد اللغة تتعلم تصريف الأفعال .

الوحدة الأولى التعرف و التسوق


النصوص التي ستقرأها وتسمعها في هذه الوحدة ستكون متعلقة في أغلب الأحيان بالتعرف

و بالتسوق. بجانب ذلك ستتعلم الأبجديةو العد إلى 100, الألوان وأسماء الأشهر والفصول.
في النحو هنالك تكوين أساس جمل بسيطة. والمهم في ذلك أن يكون الفعل معدل على حسب الفاعل.
هنالك قواعد لهذه العملية.تقريباً كل الأفعال يمكن تصريفها باستخدام قواعد محددة لكن هنالك بعض الاستثناءات.
في هذه الوحدة ستتعلم أربعة أفعال شاذة هم: فعل التملك, فعل الكون, القدوم, و الذهاب.
وستتعلم بعد ذلك كيفية تقسيم الكلمات إلى مقاطع صوتية وأنه في اللغة الهولندية هنالك أحرف صوتية طويلة وأخرى قصيرة.
وسننظر إلى كيفية لفظ كل مقطع صوتي.
في النهاية سنتطرق إلى موضوع الجمع.
سنتحدث في درس مهارات الدراسة عن كيفية استخدامك للمذكرة وللقاموس.
كل درس يتضمن:

في الدرس الأول ستكبر مجموعة كلماتك أكثر.وسنتدرب بالأبجدية.

في الدرس الثاني ستتعلم العد إلى 100

أيضاً في الدرس الثالث ستوسع مجموعة كلماتك. ستتعلم أسماء الألوان.

في الدرس الرابع ستتعلم أسماء الأشهر والفصول في السنة

الدرس الخامس هو درس نحو. في الوحدة الماضية تعلمت الكثير من الكلمات. في هذا الدرس ستتعلم

صناعة الجمل من الكلمات.

الدرس السادس أيضاً درس نحو. ستتعلم كيفية تصريف الأفعال النظامية.

في الدرس السابع ستتعلم فعلين شاذين في الزمن الحاضر. هذه الأفعال

تُصَرّف بطريقة أخرى عن الذي تعلمته في الدرس السادس. في هذا الدرس ستتعلم تصريف

فعل التملك و فعل الكون.وستتعلم متى يجب عليك استخدام هذه الأفعال وفي أي جمل

في الدرس الثامن ستتعلم فعلين شاذّين آخرين هما القدوم و الذهاب

في الدرس التاسع ستتعلم أن تعرف عن نفسك.

في الدرس العاشر ستتعلم أسماء أعضاء العائلة المختلفة

الدرسان 11 و 12 سيتحدثان عن التعليمات.في التمارين يوجد ماذا عليك أن تفعل.هذه تدعى الإرشادات.
من الجيد أن تعلم ماذا يجب أن تفعل في التمارين المختلفة,يجب أن تتعلم لغة الإرشادات

الدرس 13 و 14 سيتحدثان عن مهارات الدراسة. في الدرس الثالث عشر ستتعلم كتابة المواعيد
في مذكرتك وفي الدرس الرابع عشر ستتعلم استخدام القاموس.

الدرس الخامس عشر هو درس قواعد.سنشاهد كيف أن الكلمات مقسمة إلى مقاطع صوتية.
أيضاً ستتعلم اللفظ لكل مقطع صوتي
التقسيم لمقاطع صوتية مهم لكتابة الأحرف الصوتية الطويلة و القصيرة.
سنتدرب على هذه الأشياء في الدرس السادس عشر.

الدرس السابع عشر هو أيضاً نحو. ستتعلم متى تستخدم أدوات التعريف ومتى تستخدم أدوات التنكير.

الدرس الثامن عشر سيتحدث عن قواعد الجمع.

الدرس التاسع عشر سيتحدث عن عادات الطعام لدى الهولنديين

في الدرس العشرين ستتعلم كيفية القيام بمحادثة في السوق و في المتجر.

You will learn how to introduce yourself and shop for groceries in Dutch. In grammar, you will how to conjugate verbs.

Module 1: Introducing oneself and grocery shopping

In this module, the texts that you read and listen to are mainly related to introductions and

shopping situations. In addition, you'll learn the alphabet, counting to 100, the colors and the names of the months and seasons.

In grammar, being able to make simple sentences is central. It is important to adapt the verb to the personal pronoun and you will learn the rules for that. Almost all verbs are conjugated according to these rules but there are a few exceptions. In this module, you will learn 4 irregular verbs: to have, to be, to come and to go. You will learn how to split words into syllables and will discover that there are short and long sounds in Dutch. You will also learn about putting emphasis on syllables. Finally, the module will cover how the plural is formed for some words.

The study skills are about the use of your agenda and the dictionary.

Content per lesson:

In lesson 1, you will expand your basic vocabulary. We will practice with the alphabet.

In lesson 2 you will learn to count to 100.

In lesson 3 your basic vocabulary will be further expanded. You will learn the names of the colors.

In lesson 4, you will learn the names of the months and seasons.

Lesson 5 is a grammar series. You have already learned a lot of words. In this lesson, you will learn to make sentences out of those words.

Lesson 6 is also about grammar. You will learn how to conjugate regular verbs.

In lesson 7 you will learn 2 verbs that are irregular in the present time. These verbs Therefore, you will be moved differently than you have learned in lesson 6. In this lesson you will learn the conjugation of the verbs 'Have' and ‘Be'. You will also learn what sentences should "use" and when they are.

In lesson 8,you will learn 2 other irregular verbs in the present time, namely ‘Come' and 'Go'.

In lesson 9, you will learn how to introduce yourself.

In lesson 10, you will learn the names of the different family members.

Lessons 11 and 12 are about the language of instruction. Exercises state what to do. This is the language of instruction. To understand the different exercises you need to understand the language of instruction.

Lessons 13 and 14 focus on study skills. In lesson 13, you will learn to schedule your appointments and log them onto your agenda and in lesson 14 you will learn how to use a dictionary.

Lesson 15 is a grammar lesson. We are going to look at how words can be divided into syllables. We will also determine which syllable is emphasized.

The division into syllables is important for writing short and long sounds. We will practice this in lesson 16.

Lesson 17 is also about grammar. You will learn the proper to use of 'the' and ‘a’.

Lesson 18 deals with the rules for the plural.

Lesson 19 deals with the eating habits of the Dutch.

In lesson 20 you will learn how to keep a conversation in markets and in supermarkets.

OVERVIEW

Course Level
A1 - A2
Duration
35 days